Terugbetalingsbeleid

Instructies voor herroeping

Recht op herroeping

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (herzenskette GmbH) op de hoogte stellen , Kreisstraße 88, 35583 Wetzlar, Duitsland, support@herzenskette.de, telefoon: op verzoek per e-mail) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) over uw besluit tot herroeping dit contract te herroepen, te informeren. U kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van herroeping

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zijn wij u alle betalingen verschuldigd die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

U hebt de goederen snel ontvangen en in ieder geval retourneren of overhandigen ons uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende artikelen Overeenkomsten:

* Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
Voorbeeld herroepingsformulier

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur it back.)

- Aan a heart chain GmbH, Kreisstraße 88, 35583 Wetzlar, Duitsland, support@herzenskette.de

- Ik herroep/wij (*) hierbij het door mij gesloten contract /us (*) voor de aankoop van de volgendeGoederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam consument(en)

- Adres consument(en)

- Handtekening consument(en) (alleen indien kennisgeving op papier)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.